Emisiunea "Oamenii și Legea"

La TVR 1, marți, 20 decembrie 2022, în premieră la ora 06:00 și în reluare la ora 13:00, veți putea urmării emisiunea „Oamenii și Legea” cu tema: „Contractul de donație”, invitat: Mihai Tănăsescu, avocat în Baroul București

cu av. Mihaela Olaru

„Contractul de donație”: ce trebuie să conțînă un contract de donație, care sunt caracterele juridice și condițiile de fond și formă și cum poate fi revocat un asemenea contract.

Practic ce se înțelege prin donație? Donația este în primul rând un contract, prin care o parte, numită donator, transferă în mod gratuit și irevocabil, un drept real (de ex. un drept de proprietate asupra unei mașini sau apartament) sau de creanță (dreptul unei persoane de a-i cere celeilalte părți, să îndeplinească obligația de a da, a face sau a nu face ceva, pe care acesta din urmă și-a asumat-o) unei persoane denumite donatar.

Contractul de donație are anumite caractere juridice prin care se particularizează față de celelalte contracte speciale. Caracterele juridice unanim considerate de doctrină sunt următoarele: contract unilateral, contract cu titlu gratuit, contract solemn, contract translativ de proprietate.

Capacitatea părților

Ca și principiu, orice persoană poate dona sau încheia contracte de donație cu oricine vrea. Condiția principală în legătură cu capacitatea părților, este aceea ca acestea să aibă capacitate de exercițiu, mai pe înțelesul tuturor, să aibă 18 ani, adică capacitatea de a încheia acte juridice de dispoziție. Deci este necesar ca atât donatorul cât și donatarul să aibă 18 ani.

După cum cred că ați sesizat, copiii minori nu pot primii donații. În acest sens însă, se poate de exemplu ca eu să închei un contract de donație cu tine, în care să stipulez sarcina că în momentul în care copilul nostru o să împlinească 18 ani tu să îi dai bunul donat de mine.

Consimțământul părților

Ca orice contract și donația are nevoie de consimțământul a cel puțin două părți. Respectiv dorința donatorului de a gratifica și dorința donatarului de a primii donația. Acordul de voință trebuie să se întregească cu scopul de a încheia contractul de donație. Mai mult decât atât, acest consimțământ nu are voie să fie viciat. Viciile de consimțământ sunt eroarea, dolul, violența și mai nou leziunea.

Eroarea poate să fie asupra obiectului contractului, în sensul că eu închei un contract de donație, dar cred că am încheiat un contract de întreținere și așa mai departe.

Dolul constă în folosirea unor mijloace viclene, pentru a induce în eroare o persoană cu scopul de a o determina să încheie un contract, pe care altfel nu l-ar fi încheiat.

De știut:

Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă donația propriu-zisă, adică pur și simplu transmiterea dreptului în cauză, de la donator la donatar.

Obiectul material al contractului este reprezentat de bunurile donate, care pot fi mobile sau imobile. Ele trebuiesc să fie determinate sau determinabile, posibile, licite și să existe sau să poată exista pentru viitor. Bunurile mobile donate trebuiesc menționate într-un proces verbal sau într-un înscris sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității absolute.

Cauza contractului

Reprezintă motivul pentru care donatorul transferă cu titlu gratuit un drept donatarului. Acest motiv, la rândul său trebuie să existe, să fie licit și să fie moral, în caz contrar donația nefiind valabilă. Dacă donația are o cauza care contravine legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, ea este lovită de nulitate absolută.

Ca și o concluzie vreau să țineți minte că de principiu, orice donație trebuie să îmbrace forma autentică realizată în fața notarului. Astfel fie că vreți să donați un inel, fie că vreți să donați o casă, această formă este necesară. Bineînțeles realitatea socială este foarte complexă, astfel există și unele excepții care se materializează în cazul darului manual, care reprezintă cea mai simplă formă de donație.

De reținut:

Există multe varietăți ale donației, fie că sunt donații indirecte, fie că sunt donații deghizate, fie că sunt daruri de nuntă.

De reținut:

Obligațiile donatorului

  1. a) Obligația de predare

După încheierea contractului, donatorul este obligat să predea bunul dăruit potrivit clauzelor stabilite și să-l păstreze până la predare, răspunzând de pieirea sau deteriorarea lui, provenită din culpă sa.

  1. b) Obligația de garanție

Spre deosebire de contractul de vânzare-cumpărare, unde vânzătorul avea obligația de garanție, în cazul contractului de donație regula este că donatorul nu datorează garanție pentru evicțiune și nici pentru vicii ascunse, deoarece contractul este cu titlu gratuit.

Obligațiile donatarului

Când donația este pur gratuită, donatarul nu are nici o obligație, ci numai o îndatorire numită „de recunoștință” care, în cazurile anume determinate de lege, este sancționată prin posibilitatea dată donatorului de a revoca donația pentru cauza de ingratitudine.

Excepția de la această regulă este cazul donației cu sarcini.

Sarcina este o obligație impusă donatarului, care după acceptarea donației este ținut să o execute. Sarcina se aseamănă cu o condiție rezolutorie, însă diferă de aceasta prin următoarele:

–  în cazul condiției rezolutorii nu se creează nici o obligație pentru donatar, în schimb sarcina obligă pe donatar, în caz de neexecutare putându-se recurge împotriva lui la măsuri de executare;

– condiția operează de drept, în schimb revocarea pentru neîndeplinirea sarcinii este judiciară.

Sarcina nu trebuie să fie imposibilă, ilicită sau imorală, potrivit regulilor generale. Ea poate fi prevăzută fie în favoarea donatorului, fie în favoarea unei terțe persoane, fie în favoarea donatarului însuși, numai dacă donatorul are vreun interes, cel puțîn moral, la executarea sarcinii.

Important!

Întrucât donația cu sarcini este, în limita sarcinii, un contract sinalagmatic cu titlu oneros, în caz de neexecutare intervin efectele specifice contractelor sinalagmatice:

– se poate cere îndeplinirea sarcinii și plata daunelor-interese;

– donatarul nu se poate elibera de sarcină fără acordul donatorului;

– revocarea (rezoluțiunea) donației pentru neexecutarea obligației, care este judiciară, instanța apreciind gravitatea nerespectării obligației de către debitor și putând acorda, eventual, un termen de grație. În caz de admitere a acțiunii revocarea produce efecte retroactive împotriva donatarului și succesorilor săi în drepturi, cât și împotriva terților.

Acțiunea în executare sau revocare poate fi intentată de către donator sau succesorii săi în drepturi.

În cazul sarcinii stipulate în favoarea unui terț, acesta poate și el cere executarea contractului, dar nu și revocarea donației.

Principiile contractului de donație

Este important de știut că donația este irevocabilă, excepție făcând donația între soți care este revocabilă atâta timp cât căsătoria există. Totodată donația își produce efectele de la momentul la care este încheiată și poate fi făcută cu instituirea unei anumite sarcini celui care primește bunul.

Donațiile pot să fie indirecte, de exemplu atunci când prin renunțarea la un drept sau prin iertarea unei datorii o anumită persoană beneficiază de acel beneficiu.

De asemenea, donația poate să fie deghizată, adică ascunsă sub forma unui alt act juridic cu titlu oneros, de exemplu o vânzare fictivă între părinți și copii care de fapt este o donație.

Ce este contractul de donație?

Contractul de donație este acel mod de transmitere a dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil prin care una dintre părți, în mod dezinteresat și gratuit, fără a primi ceva în schimb, transferă altei părți proprietatea asupra bunului sau sub sancțiunea nulități absolute contractul de donație se încheie numai în fața notarului public în formă autentică, indiferent dacă bunul donat este imobil sau mobil.

În concluzie, cred că fiecare a făcut la un moment dat un cadou unei persoane, fie că ați fost la aniversarea zilei de naștere, fie că ați sărbătorit o nuntă sau pur și simplu ați vrut să faceți o persoană fericită. Toate acele acte se numesc juridic „liberalități” și teoretic, ar fi trebuit să încheiați un contract autentic, în forma cerută de lege pentru valabilitate în fața notarului, cu persoana pe care ați fi vrut să o gratificați, și prin urmare, donațiile sunt, în principiu, irevocabile, însă legea prevede și situații când acestea pot fi revocate, adică contractul de donație poate fi atacat, în anumite condiții stipulate expres.

Spre deosebire de Vechiul Cod civil, care prevedea revocarea donației pentru mai multe motive:

  • pentru ingratitudine,
  • pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor și pentru surveniența de copil;

Noul Cod civil nu mai prevede revocarea donației pentru surveniența de copil.

Orice proprietar are prin titulatura sa, trei drepturi asupra unui imobil: de posesiune, de folosință și de dispoziție; în momentul încheierii dreptului de uzufruct, el înstrăinează drepturile de folosință și posesiune uzufructuarului; beneficiarul (uzufructuarul) primește dreptul de a locui în locuință sau dacă dorește, de a-l închiria și de a câștiga bani din chirie; Este foarte important să fii informat și să pui întrebări ori de câte ori ai neclarități, dat fiind faptul că termenii juridici sunt familiari doar profesioniștilor din domeniu.